Obchodní podmínky šperky

Obchodní podmínky 

obchodní společnosti

Debie Diamond s.r.o.

se sídlem Solní 12,312 00 Plzeň

identifikační číslo: 03608719

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30486

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : www.fasardi.cz

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Debie Diamond s.r.o., se sídlem Solní 12,312 00 Plzeň, identifikační číslo: 03608719, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30486 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.fbmarcelino.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednaný šperk přesně dle popisu na webových stránkách a dle objednávky vyplněné kupujícím. Šperky jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu dle zákona č. 539/92 sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Firma registrována u puncovního úřadu pod značkou: 13134. Ke všem šperkům osazeným diamanty (brilianty) dodáváme certifikát o pravosti a kvalitě kamenů (4C), kde je uvedená váha v karátech (ct), typ brusu, čistota a barva diamantu.

 

ag-puncovni-znacky-ag

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu však umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, a to jako host.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v případě, že má kupující zájem o individuální úpravu nabízeného zboží.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 24 hodin, toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Doručení přijetí objednávky prodávajícím obsahuje i informaci o době dodání zboží (není-li uvedena již na webovém rozhraní obchodu).

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
 2. v hotovosti/kartou v provozovnách prodávajícího na adrese Zlatnictví F.B.Marcelino 312 oo PLzeň
 3. na dobírku (v hotovosti/platba kartou) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 4. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2800710405/2010, vedený u Fio Banky

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nejedná-li se o zboží upravované dle individuálních požadavků kupujícího dle čl. 6.1. obchodních podmínek. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.     Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 5.EVIDENCE TRŽEB

5.1.     Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.2.     Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

 6. ZBOŽÍ DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ KUPUJÍCÍHO

6.1.     Cena zboží uvedeného na webové stránce prodávajícího je vždy pro konkrétní nabízené zboží s parametry uvedenými u příslušné fotografie zboží. Kupující je však oprávněn zvolit jinou než nabízenou alternativu zboží, a to zejména formou volby jiného materiálu, jiných kamenů, rytí, délky apod. V tomto případě se obchod neřídí těmito obchodními podmínkami a podmínky kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím budou sjednány individuálně. Za zboží s individuální úpravou dle požadavků kupujícího jsou považovány i veškeré snubní prsteny objednané prostřednictvím webového rozhraní, neboť tyto jsou prodávajícím zadávány k výrobě v rozměrech dle konkrétní objednávky kupujícího.

6.2.     Je-li zboží zhotovováno dle individuálních požadavků kupujícího dle čl. 6.1 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat zálohu ve výši 50% sjednané ceny zboží.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího a dle jeho individuálních požadavků, nebo jedná-li se o zboží upravené konkrétně pro jeho osobu, tedy případy uvedené v čl. 6.1 těchto podmínek (zejména formou volby jiného materiálu, jiných kamenů, rytí, délky apod.). Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fasardi.cz

7.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.     Prodávající zasílá zboží kupujícímu po úhradě kupní ceny bezhotovostním převodem, případně dobírkou prostřednictvím přepravců Česká pošta s.p. (Balíkovna), Zásilkovna s.r.o.. Náklady na přepravné jsou účtovány paušální částkou, s jejíž výší je kupující seznámen na webovém rozhraní před potvrzením objednávky.

8.2.    V případě zvolení způsobu doručení – „osobní odběr“ na naší prodejně F.B.Marcelino Solní 12, Plzeň bude zboží uloženo a rezervováno k odběru po dobu 5 pracovních dnů od doby doručení informačního e-mailu a SMS zákazníkovi o vyzvednutí objednávky. Pro prodloužení rezervace je potřeba kontaktovat prodejce prostřednictvím e-mailu  či na tel. čísle 774 488 723

Po uplynutí rezervační lhůty bude objednávka stornována a v případě již zaplacených objednávek bude provedeno vrácení peněžní částky zpět na bankovní účet zákazníka. O všech těchto krocích bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

8.3.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.4.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.5.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.7.     Dodávka zboží kupujícímu obsahuje:

 • obal dodaný výrobcem zboží (pokud není výrobcem dodán, prodávající přidělí jiný vhodný obal)
 • u zlatých a stříbrných šperků certifikát o pravosti
 • u šperků se zasazenými diamanty certifikát o pravosti a kvalitě
 • dárkové balení (podle požadavku zákazníka)
 • doplňující elementy (např. dárek zdarma dle aktuální akce)

8.8.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.  Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.

9.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží - Zlatnictví F.B.Marcelino, Solní 12, 312 00 Plzeň, , tel: 774 488 723, info@fasardi.cz V případě uplatnění práva z vadného plnění potvrdí prodávající kupujícímu den uplatnění práva, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, pokud bude právo z vadného plnění uplatněno oprávněně, a to v písemné formě nebo na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce nebo při registraci.

9.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který tvoří součást těchto obchodních podmínek.

9.7.  V případě uznané reklamace, má kupující právo požadovat od prodejce náklady za dopravu do maximální výše 150 Kč.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní Inspekce Houškova 661, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Východní Předměstí, IČ: 00020869

10.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů zveřejněnými na www.fasardi.cz

 

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce nebo při registraci.

12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 13. DORUČOVÁNÍ

13.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 14. HMOTNOST VÝROBKŮ

14.1. Hmotnost uváděná v parametrech v detailu produktu na webových stránkách www.fasardi.cz je pouze orientační a od skutečné hmotnosti konkrétního kusu se může mírně lišit. Běžná odchylka je +/- 15 % - tato případná odchylka nemá vliv na konečnou cenu. K ní může dojít vlivem výrobního procesu (z výrobního hlediska je velmi složité vyrobit naprosto identicky vážící kusy, ačkoliv se jedná o stejný model o stejných parametrech).

14.2. Odchylka také může být způsobena zvolením jiné velikosti či délky daného modelu:

 1. a)   Hmotnost prstenů: tento údaj je průměrnou vahou všech prodávaných velikostí u konkrétniho produktu. Váha prstenu závisí na jeho velikosti, z tohoto důvodu se může Vámi zvolená velikost vahou lišit od údaje uvedeného v parametrech. Skutečná váha bude uvedena na faktuře.
 2. b)   Hmotnost náramku, řetízku či náhrdelníků - tento údaj je průměrnou vahou všech prodávaných délek. Váha náramku. řetízku či náhrdelníku závisí na jeho velikosti (délce), z tohoto důvodu se může Vámi zvolená varianta vahou lišit od údaje uvedeného v parametrech. Skutečná váha bude uvedena na faktuře.

 

 15. PRODUKTOVÉ / ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE VÝROBKŮ

15.1 Zakoupené zboží se může vzhledově nepatrně lišit od fotografií přiřazených k jednotlivým produktům. Mírné rozdíly mezi zobrazenou fotografií na webových stránkách a skutečným šperkem pak mohou nastat především v barevnosti kovů či kamenů a výraznosti gravírování a povrchové úpravy. Tento rozdíl může být způsoben odlesky šperku na fotografiích či nastavením zobrazení Vašeho zařízení (jas, barevnost). Při posouzení velikosti výrobku je doporučeno řídit se údaji, které jsou uvedeny v parametrech v detailu každého produktu (tyto údaje jsou uvedeny v milimetrech).

 

 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Debie Diamond s.r.o., Solní 12, 312 00 Plzeň, adresa elektronické pošty: info@fasardi.cz telefon: 774 488 723

 

 

 

V Plzni dne 07.06.2024

Zpět do obchodu